Monday, January 4, 2010

Katoliko Ka Ba?

(Paanyaya sa lahat tungo sa tunay na Simbahang Katoliko)

Tungkulin ng bawat Kristiyanong Katoliko ang mag-akay ng maraming kaluluwa sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga katotohanang pang-relihiyon at pang-espiritwal.

Mga magulang, itinuturo ba ninyo sa inyong asawa at mga anak ang tamang pananampalataya at gawaing pang-espiritual? Tinuturuan ba ninyo ang inyong mga kapatid at mga mahal sa buhay? Tinuturuan ba ninyo ang inyong mga kapitbahay at kaibigan?

Iyan ay hindi isang "option" lamang. Iyan ay tungkulin ng bawat isa sa atin.

Ano na nga ba ang iyong naituro sa mga taong iyong nasasakupan?

Mula noon hanggang ngayon, nananatili ang habilin ni Kristo na paulit-ulitnating tinatanggap sa banal na Misa: "Humayo kayo (ng payapa) at magpakarami" (Go in peace and multiply). Ang pagdami ay hindi sa bilang ng anak, kundi sa bilang ng mga mananampalaya na natuturuan nang tama at wasto ayon sa turo ng simbahan

"Magpakarami" -- ang ibig sabihin ay mamunga (be fruitful), magtawag at mag-akay ng marami pang tao tungo sa kaligtasan.

Muli, hindi iyan isang"option" kundi isang napakahalagang tungkulin, lalong-lalo na ng mga lider ngsimbahan at mga namumuno sa lahat ng organisasyong pang-relihiyon.

Nagagampanan mo ba ang iyong tungkulin? KATOLIKO KA BA? Ito ang katanungan sa maraming tao na nag-aakala (o di kaya naman ay nagpapanggap) na sila nga ay Katoliko.

Ano nga ba ang basehan upang ikaw ay matawag na Katoliko?

Bagama't malawak na paksa ang pagiging Katoliko, nawa ang mga sumusunod ay makapagbigay ng simple, payak at diretsong (simple and straight truth) kaliwanagan sa mga mambabasa.

Una sa lahat, ikaw ay Katoliko kung ikaw ay bininyagan bilang isang Katoliko, sa loob ng simbahang Katoliko, pinamunuan ng paring Katoliko, at gumamit ng opisyal na dasal at rito ng Katolikong simbahan. "Binyag" ang unang sakramentona karaniwang tinatanggap ng Katolikong Kristyano.

Matapos ang binyag, Katoliko ka na ba? Oo, isa ka ngang Katoliko ngunit ito simula pa lamang. Higit sa lahat ay maytungkulin ka sa iyong sarili– ang panatilihin mo ang iyong sariling banal naKatoliko. Subalit hindi sapat ang sariling kakayahan mo lamang. Kailangan mo ang Simbahan upang matulungan kang maging banal. Ito ang tungkulin ng simbahan: magturo, mamahala at magpabanal (to teach, to govern and to sanctify).

Kaya naman kung ikaw ay kikilos at mamumuhay sa labas ng pangangalaga at turo ng simbahan, mahirap makamit ang pagiging isang Banal na Katoliko.

Ito ang tamang panahon upang itanong sa iyong sarili: KUMIKILOS BA AKO SA LOOB NG PANGANGALAGA AT TURO NG SIMBAHAN?

Ang kilos at pamumuhay mo ay matatawag na labas sa turo at aral ng simbahan kung may "pagsuway" (disobedience) sa itinakdang utos ng Simbahang Katoliko. Ang pagsuway ay nagpapahiwatig na ikaw marahil ay Katoliko sa binyag (at sa papel) ngunit hindi sa gawa at araw-araw na pamumuhay.

"Pagsuway" ang unang kasalanang pumasok sa mundo at sumira sa relasyon ng Diyos at tao (Disobedience, the first sin that entered the world). "Pagsuway" ang pisikal na manipestasyon ng "kayabangan" at "kasamaan" (Disobedience, the physical manifestation of pride and evil).

Pagsuway. ito ang bulong ni Satanas sa mga tao. Pagsuway ang unang itinuro ng serpiyente kay Eba at Adan, ating unang mga magulang. Hanggang sa ngayon, patuloy ang panunukso sa atin na sumuway. Kung ikaw ay may pagsuway, isa itong pagmamalaki sa Simbahan (pride-- a capital sin). Isa itong pagtalikod sa Diyos at paglapastangang karumal-dumal sa Diyos.

Anu-ano ang iyong mga pagsuway sa turo at aral ng Simbahang Katoliko? Paano mo itutuwid ang mga ito?

ILAN LAMANG SA MGA KARANIWANG PAGSUWAY

Ikaw ba ay kumukunsulta sa mga manghuhula, magtatawas, albularyo, bolang kristal, tarot cards, astrolohiya (iba ito kaysa sa astronomiya), mangkukulam, itim na karunungan (walang puti, lahat ng uri ng divination ay itim), lahat ng uri ng pag-alam sa hinaharap, at iba pa?

Ikaw ba ay gumagamit ng mga trance, tumatawag sa mga yumao, dumudulog sa espiritista o medium, tumatawag at nakikipag-usap sa mga espiritung gumagamit ng pangalan ng mga kilalang santo, anghel, propeta maging ng Sto. Nino, Mahal na Birhen at ni Hesus, o gumagamit at nagtatago sa pangalang Ama o Amang Dakila, at iba pa?

Ikaw ba ay gumagamit ng mga ritwal o panalanging kakaiba at labas sa turo at aral ng Simbahang Katoliko? Ikaw ba ay kumikilos na animo'y sinasapian (trance/possession) ng kung sinu-sinong espiritu at kaluluwa na ipinagbabawal ng Simbahan maging ano man ang layunin (Catechism of the Catholic Church [CCC] No. 2117: … even if this werefor the sake of restoring their health are gravely contrary to the virtue of religion...)?

Ikaw ba ay sumasampalataya sa mga pampasuwerte, anting-anting, talisman (bato, kristal, kahoy, salamin, atbp.), gayuma, etc.? Ang ganitong gawain ba ay itinuturo mo pa sa iba, lalong-lalo na sa mga kabataan, at dahil dito'y nagdudulot ng higit na kasalanan at kapahamakan sa maramingkaluluwa?

Ikaw ba ay dumadalo sa mga pagtitipon na hindi ayon saSimbahang Katoliko?

Ikaw ba ay nakikiisa sa mga ritwal na ang iba ay animo'y misa na hindi sakop ng tunay na Simbahang Katoliko?

Ang layunin ni Kristo at ng Simbahang Katoliko na Kanyang itinatag ay ang pagkaisahin ang mga Kristiyano laban sa masama. Kung ang iyong samahan ay kumikilos sa labas ng utos ng Simbahan at nagdudulot ng pagkakabukod (sa halip na pagbubuklod) sa mga taong nananampalataya, iyan ay maliwanag napagsuway at isang gawain ng kaaway!

Ikaw ba ay kaanib ng samahang gumagamit ng pangalang pang-relihiyon na nagdudulot ng kalituhan (confusion) sa halip na kaliwanagan sa mananampalataya? Ang kalituhan ay taktika ng demonyo!

Ikaw ba ay hindi nagpapasakop sa Simbahang Katoliko, sa mga lider nito at mga itinalagang mga lokal na pinuno (obispo, pari, itinalagang mga pinuno ng parokya)?

Ikaw ba ay nagtutuon ng mas maraming oras at mas mahalagang pansin sa ritwal, sa halip na sa pagdalo sa tunay na Banal na Misang Katoliko?

Ikaw ba ay nakikinig sa mga kababalaghan at misteryosong mga kwento? Ikaw ba'y naniniwala at sumusunod sa mga pamahiin sa halip na mag-aral ng katesismo, babala at paalaala ng Simbahan?

Ikaw ba ay hindi lubos na nakikiisa sa gawain ng iyong parokya nang may tamang pagsunod sa Kura Paroko na itinalaga ng Simbahan upang mangalaga sa pangangailangang pang-espiritwal

Suriin ang iyong paniniwala at gawain. Sang-ayon ba ang mga ito sa katuruan at kautusan ng Simbahang Katolika? KATOLIKO KA BA?

(Bro. Arnold, KSB Team Leader)